Privacy Policy

In het kort 
Bij CLICKDRIVE BV (hierna: Clickdrive) vinden we het erg belangrijk om je persoonsgegevens te beschermen. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

De data werkt voor jou! De data wordt gebruikt om jouw rijlessen zo plezierig mogelijk te maken en om de veiligheid van jouw gegevens als gebruiker van onze app te waarborgen.  

Dit policy is bedoeld voor het verwerken van persoonlijke data van diegene die de Clickdrive website of app gebruiken voor het boeken van rijlessen, met ons in contact staan of een contract met ons sluiten om andere redenen, zoals:
Leerlingen: rijles gebruikers van de Clickdrive app.
Instructeurs: gebruikers die leerlingen van lessen voorzien via de Clickdrive app. 

Wij doen ons uiterste best om je privacy te garanderen en gaan daarom uiterst zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Clickdrive houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt onder meer in: 

Je persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in onderstaande Privacy Policy; 
- Wij zullen jouw persoonsgegevens voor een aantal redenen verwerken. O.a. wanneer wij deze gegevens nodig hebben om een overeenkomst met jou te sluiten en deze uit te voeren. Een andere reden waarom wij jouw persoonsgegevens mogen verwerken is op basis van een wettelijke plicht of een algemeen belang. Als jij je bijvoorbeeld in een acute medische situatie bevindt, kunnen wij je persoonsgegevens gebruiken om bijvoorbeeld hulpverlening op te roepen of te assisteren.
- Wij zullen je vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens die buiten dit policy vallen;
- We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens zo veel mogelijk gewaarborgd is;
- Wij zullen je persoonsgegevens ook kunnen gebruiken voor communicatie, inclusief marketing, om gericht onze service te verbeteren en je op de hoogte te houden van veranderingen.
- Wij zullen geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van een overeenkomst met jou zoals doorgifte van je persoonsgegevens aan onze payment provider en de communicatie tussen Leerlingen en Instructeurs. 

Clickdrive is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke. Indien je na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover, dan kan je contact opnemen via de contactgegevens onder aan dit document. 

Verwerking van persoonsgegevens van Leerlingen of Instructeurs
Persoonsgegevens van Leerlingen en Instructeurs worden door Clickdrive. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
● Administratieve doeleinden;
● Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
● Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
● Marketing waaronder het evt het tonen van advertenties of verzenden van nieuwsbrieven 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht. 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Clickdrive de volgende persoonsgegevens van je vragen:
● Voornaam;
● Tussenvoegsel;
● Achternaam;
● Geboortedatum;
● Woonplaats;
● Telefoonnummer;
● E-mailadres;
● Geslacht. 

Verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing 
Met direct marketing wordt bedoeld marketing waarbij wij direct in contact treden met individuele (potentiële) klanten via bijvoorbeeld email of geadresseerde post. Persoonsgegevens voor direct marketing worden door Clickdrive verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:
● Informeren van nieuwsuitingen;
● Verbeteren van onze service;
● Passende aanbiedingen;
● Analyse-doeleinden.  
We zullen je ook informatie sturen via telefoon, e-mail, of per post als het nodig is om wijzigingen of aanpassingen in onze overeenkomst met jou aan te brengen of wanneer er nieuwe voorwaarden en condities op onze service van toepassing worden. Mogelijk kunnen we je benaderen met marketing boodschappen over onze eigen of soortgelijke producten en service, maar ook enquêtevragen of andere verzoeken gericht om onze service te verbeteren. Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht en de instemming met dit policy. 

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde 
Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Clickdrive verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
● Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
● Mondelinge toestemming, afgifte gegevens website of app, telefonische afgifte gegevens.
● Gerechtvaardigd belang 
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Clickdrive de volgende persoonsgegevens van u vragen:
Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
Telefoonnummer;
E-mailadres. 

Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een 3e partij voor:
● Het verzorgen van nieuwsbrieven, uitnodigingen en andere direct marketing activiteiten;
● Benadering via of beheer van social media;
● Planning examens;
● Planning opdrachten bij derden.
● Online betaal dienstverleners
● Klanttevredenheidsonderzoek   

In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat Clickdrive op grond van de wet verplicht is om je persoonsgegevens aan derden te verstrekken. Dit kan gebeuren indien een daartoe bevoegde overheidsinstelling in het kader van een strafrechtelijk onderzoek, uiteraard op wettelijke gronden, een verzoek bij ons indient. 

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. BewaartermijnClickdrive zal je persoonsgegevens niet langer dan 24 maanden bewaren Clickdrive bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor onze verwerkingsdoelen en op grond van de wet vereist is en kan dus op grond van (belasting, financiële, . . .) wetgeving voor maximaal 7 jaar de noodzakelijke gegevens bewaren. 

Beveiliging
Wij gaan uiterst zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; 

Alle personen die namens Clickdrive van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. 
● We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord beleid op al onze systemen;
● We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
● Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
● We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
● Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.  

Rechten omtrent jouw persoonsgegevens
Veel van jouw persoonsgegevens zijn voor jou zichtbaar in de beveiligde omgeving van Clickdrive Als jouw persoonsgegevens onjuist zijn, kun je deze zelf aanpassen. Dit geldt ook voor het tijdelijk beperken of verwijderen van je persoonsgegevens. Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jou hebben ontvangen. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou  gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken. 

Klachten of Vragen
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens of wil je één van de rechten uitoefenen die in de vorige paragraaf staan benoemd, dan vragen je hierover contact met ons op te nemen. Dit kan via het mailadres [email protected]

Vragen m.b.t onze Privacy Policy kun je richten aan: 
Clickdrive B.V.
ovv Privacy
Goudsesingel 136
3011 KD Rotterdam 

Wijziging van het Privacy Policy 
We kunnen dit privacy policy aanpassen. Dat doen we bijvoorbeeld als de wet of ons beleid wijzigt. Wij raden je daarom aan om het Privacy Policy regelmatig opnieuw te bekijken. Tevens zullen we je van belangrijke wijzigingen op de hoogte te stellen door middel van een pop up bij het gebruik van onze app. In dat geval zal je eerst dit aangepaste policy moeten accepteren voordat je verder gebruik kunt maken van onze dienstverlening.
De laatste wijziging was op 8 juli 2022.