ALGEMENE VOORWAARDEN
VERSIE 2.2D.D. 8 juli 2022
   

1. Toepasselijkheid 
Deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op het gebruik van alle websites, diensten, applicaties, inhoud en producten (de “Diensten”) die door Clickdrive BV, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met statutaire zetel in Rotterdam (KvK-nummer 78132851), (hierna: “CLICKDRIVE”) aangeboden en beschikbaar worden gesteld. Het is in uw belang om deze Voorwaarden aandachtig te lezen voordat u gebruik maakt van onze Diensten en eventueel deze Voorwaarden te downloaden en apart op te slaan voor latere raadpleging.  

Door gebruik te maken van de Diensten komt een overeenkomst tot stand tussen enerzijds CLICKDRIVE en u als gebruiker waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn. CLICKDRIVE heeft het recht deze Voorwaarden op elk moment aan te passen en zal u hiervan bij een volgend gebruik van onze Diensten op de hoogte stellen. Telkens zal u de aangepaste versie van deze Voorwaarden dienen te accepteren alvorens u weer gebruik kan maken van de Diensten. CLICKDRIVE heeft het recht haar diensten aan te passen of geheel of gedeeltelijk te beëindigen. Deze voorwaarden zijn zowel van toepassing op gebruikers van onze Diensten die rijlessen zoeken (“Gebruikers”) als op aanbieders van rijlessen (“Rijschoolhouders”). 

U erkent dat CLICKDRIVE geen Diensten op het gebied van rijlessen verschaft of optreedt als rijinstructeur / rijschool en dat de Diensten worden verschaft door onafhankelijke externe aannemers die niet werken voor CLICKDRIVE of aan haar gelieerde bedrijven. U als Gebruiker gaat voor eigen rekening en risico een overeenkomst aan met een Rijschoolhouder. CLICKDRIVE sluit elke aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van de uitvoering cq. tekortkoming van elke overeenkomst die door tussenkomst of met behulp van de Diensten tot stand zijn gekomen, uit.  

2. Privacy 
CLICKDRIVE verzamelt en gebruikt uw persoonlijke informatie die zij verkrijgt door het gebruik van de Diensten. De verzameling van deze persoonsgegevens is vastgelegd in ons privacy policy en is te vinden op www.clickdrive.nl/privacy_policy. CLICKDRIVE zal bij de verwerking van de persoonsgegevens de rechten van betrokkenen eerbiedigen en er voor zorgdragen dat zij volledig handelt in overeenstemming met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Onder omstandigheden kan het mogelijk zijn dat CLICKDRIVE informatie verschaft aan derden (inclusief uw persoonsgegevens) in geval van een incident, geschil, conflict of klacht zoals een ongeval waarbij u direct of indirect betrokken bent geweest. Indien wij tot een dergelijke verstrekking van persoonsgegevens overgaan zullen wij u hierover altijd informeren. 

3. De Diensten 
CLICKDRIVE biedt haar Diensten aan op elektronische wijze via een app en een web-platform (“Technisch Platform”). Deze Diensten (waaronder aanvullende diensten) bestaan uit: 
1. Dit Technisch Platform stelt de gebruiker in staat om via mobiele applicaties en websites rijlessen te zoeken en te plannen bij onafhankelijke externe leveranciers van dergelijke Diensten zoals Rijschoolhouders die zich bij CLICKDRIVE hebben ingeschreven.
2. Rijvaardigheidsrapport dat over een Gebruiker wordt opgesteld en binnen het Technisch Platform aan zijn/haar profiel wordt toegevoegd
3. Rijschoolhouder-beoordeling dat over een Rijschoolhouder wordt opgesteld en binnen het Technisch Platform aan zijn profiel wordt toegevoegd
4. Aan voorgaande diensten gekoppelde functionaliteiten zoals een communicatie/forum toepassing. 

4. Intellectuele Eigendomsrechten 
U erkent de (intellectuele) eigendomsrechten, inclusief (sui generis) databankrechten van CLICKDRIVE en haar partners op zowel haar Diensten als haar Technisch Platform.

Het gebruik van de content van CLICKDRIVE en het Technisch Platform is slechts voor eigen gebruik en enige vorm van hergebruik zoals (web)scraping, ontlening, kopiëring, reverse engineering is niet toegestaan. Het is een Gebruiker uitsluitend toegestaan om gebruik te maken van het Technisch Platform en de Diensten voor eigen gebruik en al dus uitsluitend voor het inregelen van rijlessen en het aangaan van overeenkomsten met/door Rijschoolhouders. Gebruik of hergebruik, voor elk ander doel, zoals hergebruik van de klantervaringen, klantwaarderingen of ratings dan wel van eventuele vaardigheidstabellen of scores is niet toegestaan.  

5. Klachten en aansprakelijkheid 
De verwerking van uw gegevens door CLICKDRIVE en de totstandkoming van overeenkomsten wordt door CLICKDRIVE naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd resp. gefaciliteerd. CLICKDRIVE noch haar partners kunnen echter instaan voor de juistheid en volledigheid van de informatie – waaronder maar niet beperkt tot de verschillende gebruiksvoorwaarden en privacyrichtlijnen – dan wel overeenkomsten die worden gehanteerd dan wel aangeboden door ingeschreven Rijschoolhouders.  

CLICKDRIVE biedt haar Diensten dan ook op een “As is” basis hetgeen betekent dat ondanks dat de grootste zorg in acht wordt genomen om de Diensten aan te bieden, het gebruik hiervan geheel voor eigen rekening en risico plaatsvindt. Behoudens opzet en grove schuld van de zijde van CLICKDRIVE wordt dan ook elke aansprakelijkheid dienaangaande uitgesloten.  

U wordt er voorts op gewezen dat CLICKDRIVE ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor mogelijke overeenkomsten die u als Gebruiker van onze Diensten uiteindelijk rechtstreeks afneemt van Rijschoolhouders en vice versa. CLICKDRIVE houdt een ratingsysteem bij ten aanzien van Rijschoolhouders, echter, dit is slechts indicatief en beoogt op geen enkele wijze een expliciete of impliciete garantie te geven. Tevens mag dit alles niet leiden tot de conclusie dat CLICKDRIVE enige rol speelt in de tenuitvoerlegging van enige overeenkomst die u aangaat met een Rijschoolhouder resp. Gebruiker.  

Ondanks het feit dat CLICKDRIVE haar technisch platform aanbiedt overeenkomstig gebruikelijke marktstandaarden en met gebruikmaking van moderne technieken wordt geen uptime (beschikbaarheids) garantie gegeven. Dit betekent dat, wanneer de Diensten tijdelijk niet, deels of slecht toegankelijk dan wel beschikbaar zijn CLICKDRIVE hiervoor geen verantwoordelijkheid draagt noch aansprakelijk kan worden gehouden. Door CLICKDRIVE wordt voorts geen enkele garantie gegeven ten aanzien van omzet, opdrachten of connectiviteit, CLICKDRIVE is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor een situatie waarin een Rijschoolhouder geen opdrachten ontvangt vanuit het technisch platform (om welke reden dan ook) en indien de Rijschoolhouder’s account al dan niet tijdelijk onbereikbaar is dan wel wordt verwijderd overeenkomstig art 6.2. 

6. Accounts voor gebruikers en Rijschoolhouders 
6.1. Gebruikers-account 
Om gebruik te kunnen maken van de Diensten dient u een account aan te maken binnen het Technisch Platform (“Account”). U dient vertegenwoordigingsbevoegd te zijn en derhalve minstens 18 jaar oud dan wel dient u toestemming te hebben van uw wettelijk vertegenwoordiger om een Account aan te maken. Om uw Account aan te maken dient u persoonsgegevens in te voeren, hierop is het privacy policy van CLICKDRIVE www.clickdrive.nl/privacy_policy van toepassing. Voorwaarde voor het kunnen aanmaken en handhaven van een Account is dat u de volledige suite aan Diensten en functionaliteiten van CLICKDRIVE accepteert, het is niet mogelijk om enige functionaliteit, bijvoorbeeld communicatie-berichten, rijvaardigheidrapport en rijinstructeur-beoordeling te weigeren of uit te zetten.
Indien u nalaat uw accountgegevens correct en up to date te houden kan dit leiden tot opschorting van de toegang tot ons Technisch Platform en de Diensten dan wel verwijdering van uw gehele Account.  
6.2. Rijschoolhouder-account Om gebruik te kunnen maken van de Diensten dient u een account aan te maken binnen het Technisch Platform (“Account”). Hiervoor zal u minstens gevraagd worden de navolgende gegevens in te voeren:
● Profiel foto/foto’s,
● Naam,
● Email,
● Bedrijfsnaam,
● Adres,
● Gemeenten waar rijles wordt gegeven
● Geboortedatum,
● CBR-rijschoolnummer
● Geslacht -  opties: Man/Vrouw/anders
● Prijs per les
● Lesduur
● Type les auto en/of kentekenplaat
● Informatie over u zelf als instructeur
● De door u gesproken talen- mogelijke talen: Engels, Nederlands, Papiamento, Arabisch, Turks.

Door invoering verklaard u CLICKDRIVE te garanderen dat:
● Deze gegevens volledig en juist zijn
● Deze gegevens door CLICKDRIVE gebruikt mogen worden voor de uitvoering van de Diensten
● Deze gegevens volledig en juist te houden en elke wijziging hiervan prompt door te geven door aanpassing van uw Account. 

Clickdrive heeft als doel dat de gebruikers lessen krijgen van een dergelijke kwaliteit die ertoe bijdragen dat Gebruikers sneller en beter zijn voorbereid op het CBR rij-examen. Om de kwaliteit te bepalen hanteert CLICKDRIVE onder andere de volgende criteria voor rij-instructeurs:● Instructeur dient in het bezit te zijn van een CBR-rijschoolnummer en een geldig WRM-certificaat.
● Een lestarief van minimaal € 40,00 per uur inclusief btw wat de instructeur in staat stelt een voldoende salaris te verdienen in een werkweek van 40 lesuren en les te geven op kwalitatieve wijze door onder andere het betalen van de verplichte WRM-bijscholing.
● Een onbesproken gedrag te hebben wat betreft het geven van rijlessen wat onder andere wordt gecontroleerd door CLICKDRIVE middels een online en social media check.
● Een representatieve, schone lesauto die voldoet aan de wettelijke eisen voor rijlessen.
● Een minimale Gebruikerswaardering van 3-sterren.  

Indien u nalaat uw accountgegevens correct en up to date te houden danwel niet te voldoen aan de CLICKDRIVE kwaliteitseisen kan dit leiden tot opschorting van de toegang tot ons Technisch Platform en de Diensten dan wel verwijdering van uw gehele Account. CLICKDRIVE toetst periodiek of (nog) aan deze vereisten voldaan wordt. De uitslag van deze toetsing is ter volledige discretie van CLICKDRIVE. Voorwaarde voor het kunnen aanmaken en handhaven van een Account is dat u de volledige suite aan Diensten en functionaliteiten van CLICKDRIVE accepteert, het is niet mogelijk om enige functionaliteit, bijvoorbeeld communicatie-berichten, rijvaardigheidrapport en rijinstructeur-beoordeling te weigeren of uit te zetten. Daarnaast houdt het aanmaken van een Account in, de definitieve en onvoorwaardelijke machtiging aan CLICKDRIVE, om tot inhouding over te gaan van de bij inschrijving afgesproken vergoedingen voor gebruikmaking van de Diensten van CLICKDRIVE. De Rijschoolhouder heeft daarbij geen enkel recht op verrekening of opschorting met/van deze vergoeding.  

7. Aanvullende diensten 
Onderdeel van de Diensten kan zijn dat CLICKDRIVE het u toestaat om van tijd tot tijd informatie in te voeren over een specifieke Gebruiker dan wel Rijschoolhouder. Dit kunnen ook diensten betreffen zoals een ratingsysteem voor een Rijschoolhouder dan wel een vaardigheidsmeter/rapportage over individuele Gebruikers. Door deze informatie aan CLICKDRIVE vrijwillig te verstrekken verleent u aan CLICKDRIVE het recht om deze informatie te sublicenseren, te gebruiken, te kopiëren, te analyseren, hier rapportages van te maken dan wel afgeleide werken, deze te verspreiden, verveelvoudigen en/of openbaar maken dan wel op elke andere wijze zelf te exploiteren. Ook op deze informatiestroom is ons privacy policy (hyperlink) van toepassing op basis waarvan u in staat bent uw rechten als betrokkenen uit te oefenen.

Indien u gebruik maakt van deze aanvullende Diensten en dus informatie upload naar ons technisch platform garandeert u CLICKDRIVE dat u enig eigenaar bent van deze informatie en dat deze informatie geen inbreuk maakt op de (fundamentele) rechten van anderen en naar aard correct, volledig en waarheidsgetrouw is. CLICKDRIVE behoudt zich het recht voor om informatie, welke naar haar uitsluitend oordeel, te kwalificeren zou zijn als agressief, lasterlijk, onrechtmatig of anderszins aanstootgevend te verwijderen zonder hier op enigerlei wijze enige verantwoording aan een Gebruiker of een Rijschoolhouder verschuldigd te zijn. 

8. Betaling
Indien u gebruik maakt van de Diensten en in zoverre dit leidt tot het bestellen, respectievelijk afnemen van een dienst van de Rijschoolhouder vindt betaling plaats via ons Technisch Platform. Voor de Gebruiker zal deze betaling tevens een vergoeding voor het gebruik van de Diensten inhouden. De payment provider kan echter additioneel transactiekosten in rekening brengen. De op ons Technisch Platform weergegeven prijzen van Rijschoolhouders zijn inclusief de vergoeding voor de Diensten en inclusief BTW, maar exclusief eventuele kosten voor de payment provider.  

Betaling van de Rijschoolhouder vindt plaats als volgt:
Bij selectie van een les bij een Rijschoolhouder zal voorafgaande betaling plaats moeten vinden en de betaling kan op vier manieren voldaan worden:
●  Betaling door middel van een aan het Technisch Platform gekoppelde payment provider, deze geeft de Gebruiker onder meer de gelegenheid om middels iDeal te betalen en zal het ontvangen lesgeld op een escrowrekening plaatsen. De betaling wordt vervolgens pas na de rijles aan de Rijschoolhouder door de payment provider doorbetaald. Tevens vindt dan de afdracht van de vergoeding aan CLICKDRIVE plaats.
●  Betaling voor een rijlespakket bij een van de aangesloten Rijschoolhouders via iDeal, overboeking of Tikkie, welke door CLICKDRIVE wordt omgezet in een te verzilveren cadeaubon bij een derde partij waarmee CLICKDRIVE samenwerkt. De cadeaubon heeft de waarde van het aantal afgesproken rijlessen met de rijschool wat kan afwijken van het betaalde bedrag ivm afgesproken kortingen en/of additioneel aangeschafte diensten.
Na verzilvering van de cadeaubon wordt het bedrag van de verzilverde cadeaubon als tegoed in het Technische platform bijgehouden en geplaatst op een escrowrekening van een aan het Technisch Platform gekoppelde payment provider.
De kosten voor geboekte lessen worden in mindering gebracht op het tegoed in het Technische platform. De betaling wordt vervolgens pas na de rijles aan de Rijschoolhouder door de payment provider doorbetaald. Tevens vindt dan de afdracht van de vergoeding aan CLICKDRIVE plaats.
●  Betaling door middel van een verzilverde cadeaubon die gekocht is bij een derde partij waarmee CLICKDRIVE samenwerkt. Het volledige bedrag van de verzilverde cadeaubon wordt als tegoed in het Technische platform bijgehouden en geplaatst op een escrowrekening van een aan het Technisch Platform gekoppelde payment provider.
De kosten voor geboekte lessen worden in mindering gebracht op het tegoed in het Technische platform. De betaling wordt vervolgens pas na de rijles aan de Rijschoolhouder door de payment provider doorbetaald. Tevens vindt dan de afdracht van de vergoeding aan CLICKDRIVE plaats.
●  Betaling door middel van lestegoed die CLICKDRIVE op verzoek van de RIJSCHOOLHOUDER heeft toegewezen aan de gebruiker. Het lestegoed is alleen te gebruiken bij de RIJSCHOOLHOUDER die het lestegoed heeft toegewezen. CLICKDRIVE is niet verantwoordelijk voor de juistheid van het aantal lessen dat gebruiker tegoed heeft. RIJSCHOOLHOUDER en GEBRUIKER zijn hiervoor onderling verantwoordelijk. 

Er wordt niet uitbetaald aan de Rijschoolhouder indien:
- de Rijschoolhouder de les heeft afgezegd
- de Gebruiker de les meer dan 24 uur voor de gekochte rijles heeft afgezegd
- de Gebruiker een rating van 1 heeft afgegeven
Als er niet wordt uitbetaald blijft het bedrag bij de payment provider staan en heeft de Gebruiker een saldo opgebouwd dat kan worden aangewend voor latere boekingen. Indien terugbetaling wordt gevraagd zullen hiervoor administratiekosten op in mindering worden gebracht.  

De kosten voor de Diensten die CLICKDRIVE aan de Rijschoolhouder in rekening brengt worden automatisch ingehouden door de payment provider van CLICKDRIVE, het betaalplatform dat onderdeel uitmaakt van het Technisch Platform. De hoogte van deze vergoeding vloeien voort uit de inschrijving van de Rijschoolhouder bij CLICKDRIVE.  

Elke Rijschoolhouder heeft eigen beleid ten aanzien van het uitstellen, verzetten, annuleren of herzien van rij-afspraken en CLICKDRIVE kan hier geen andere rol in spelen dan de communicatie die gebruikmaking van het Technisch Platform mogelijk maakt. CLICKDRIVE biedt geen actieve bemiddeling noch helpdesk voor dergelijke vragen, verzoeken of klachten. Door een Rijschoolhouder individueel of collectief gegeven kortingen, promoties of afname bonussen laten de hoogte van de aan CLICKDRIVE verschuldigde vergoeding door de Rijschoolhouder onverlet. 

Clickdrive werkt samen met derde partijen voor het gebruik van cadeaubonnen. Terugbetaling van onbestede, niet verzilverde cadeaubonnen dient geregeld te worden met de derde partij aanbieder.
Verzilverde cadeaubonnen worden niet terugbetaald en dienen binnen 5 jaar na uitgifte van de cadeaubon gebruikt te worden voor rijlessen binnen het Clickdrive platform. Andere producten diensten kunnen hier niet mee gekocht worden tenzij expliciet anders vermeld. 

9. Toepasselijk recht 
Op deze Voorwaarden, op de Diensten en elke hieruit voortvloeiende of verbonden overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing en is bij uitsluiting van elke andere rechter, enkel de rechter te Rotterdam bevoegd om van geschillen kennis te nemen.